ÀÉÑ-ÌÎÒÈÂ : One Love
  ÔÀÍ-ÑÈÑÒÅÌÀ
  ÀÉÑ-ÌÎÒÈÂ-2008
  Ìàñêàðàä
  ESSENTIAL NEW YEAR
  Ýéôîðèÿ
  320Êèëîáèò
  ÀÉÑ-ÌÎÒÈÂ-2007
  10 ëåò K.S.S.
  ÀÉÑ-ÌÎÒÈ : ×àñòü âòîðàÿ
  ÀÉÑ-ÌÎÒÈÂ : Ãëèíòâåéí
  Ïîñëåïðàçäíèê
  ÏðîêàòÊàòêîâ: Ïåðåçàãðóçêà
  Âàëäàé
  ÌÈÊÑ-2005
  Ïðåçåíòàöèÿ ñàéòà
  BACK 2 BACK
  ØÏÈÎÍÛ
  Òàëèñìàíèÿ
  Òî÷êà îòñ÷åòà
  British Travel [1, 2]
  KSS 5 ëåò !
  Âîéíà è Ìèð [2 òîìà]
  REACTIV
  Çåëåíûé Øòîðì 1
  IDM pool PARTY
  doubleside [1, 2, 3]
  Ïðîêàò Êàòêîff [1, 2, 3]
:: Èíôî ::  

: 17 2007

: 22.00 - 06.00

:

 

17 2007 "320".

" ", , , , .

Dj SKC (Commercial Suicide, DSCI4, Hospital).

  : d'n'b/breaks  house/electronika/techno. 

 

:: Ñîñòàâ äèäæåâ è ìóçûêàíòîâ ::  

-:

 

:

 

 

:: Ïîðÿäîê è âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ (Ëàéí-àï) ::  

23.00 Dee ()

00.00 Cake & Letun ()

01.00 SKC

03.00 Senaigo Richi  ()

04.00 Bes ()

05.00 Ruffen ()

 

23.00 Alt+F4 ()

00.00 Boogieman ()

01.00 Senaigo Richi ()

02.00 live: Seva K  ()

02.30 live: Anton Romezz ()

03.00 Mao ()

04.00 Smash ()

05.00 Cake & Letun

:: Ïîëèãðàôèÿ ::  


Rambler's Top100

  |     |     |     |     |